ธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 56 กำไร 10,106 ล้านบาท

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าธนาคารและบริษัทย่อยประกาศผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 กำไรสุทธิจำนวน 10,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 31.38% และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 12.44%

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน10,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน จำนวน 2,414 ล้านบาท หรือ 31.38% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย จำนวน1,346 ล้านบาท หรือ 13.25% เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิที่เพิ่มขึ้น และรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin : NIM) อยู่ที่ระดับ 3.49% ในขณะที่ไตรมาสก่อนอยู่ที่ระดับ 3.53% นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ลดลงจากไตรมาสก่อน ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Efficiency ratio) ในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 40.02%

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2555 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน10,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 1,118 ล้านบาท หรือ 12.44% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 2,287 ล้านบาท หรือ 15.33% และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 1,647 ล้านบาท หรือ 16.72% เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและรายได้เบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่เพิ่มขึ้น สำหรับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin : NIM) ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ(Efficiency ratio) ในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,109,967 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 จำนวน 32,525 ล้านบาท หรือ 1.57% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และเงินให้สินเชื่อ สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL Gross) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 2.09% ขณะที่สิ้นปี 2555 อยู่ที่ระดับ 2.16% โดยในไตรมาสนี้ ธนาคารได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ในสภาวะที่เศรษฐกิจขยายตัว และธนาคารมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อยู่ที่ระดับ 138.62% ขณะที่สิ้นปี 2555 อยู่ที่ระดับ131.83% นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารได้มีการคำนวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เป็นครั้งแรก โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยอยู่ที่ 15.79% และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่11.47%

 

KASIKORNBANK announces the first quarter of 2013 net profit of Baht 10,106 Million

Mr. Predee Daochai, President of KASIKORNBANK, said KBank and its subsidiaries reported the first quarter of 2013 net profit of Baht 10,106 Million, a rise of 31.38% from the previous quarter and 12.44% over the previous year.

Operating performance for the first quarter of 2013 compared with the fourth quarter of 2012, KBank and its subsidiaries reported net profit of Baht 10,106 Million, an increase of Baht 2,414 Million or 31.38% from the previous quarter, due mostly to an increase in non-interest income of Baht 1,346 Million or 13.25% due to growth in net fees and service income, as well as net premiums earned. Net interest margin (NIM) stood at 3.49%, close to the previous quarter 3.53%. A decrease in operating expenses from the previous quarter resulting in efficiency ratio performed at 40.02% in this quarter.

Operating performance for the first quarter of 2013 compared with the first quarter of 2012, KBank and its subsidiaries reported net profit of Baht 10,106 Million, an increase of Baht 1,118 Million or 12.44%, due mostly to an increase in net interest income of Baht 2,287 Million or 15.33% and an increase in non-interest income of Baht 1,647 Million or 16.72%, due to growth in net fees and service income, as well as net premiums earned. Net interest margin (NIM) decreased from the same period of 2012. However, the efficiency ratio improved from the same period of 2012.

As of 31 March 2013, KBank and its subsidiaries’ total assets were Baht 2,109,967 Million, rising Baht 32,525 Million or 1.57% from the previous year, due mostly to increases in interbank and money market items-net and loans. NPL Gross to total loans stood at 2.09% as of 31 March 2013, while the previous year stood at 2.16%. In this quarter, KBank has set aside higher allowance for impairment loss on loans, amid the economic expansion and the satisfactory performance of the Bank, to be served as a countercyclical provision to prepare the Bank for any potential future economic downturn and the changing economic circumstances, both domestic and abroad. Resulting to the coverage ratio stood at 138.62% as of 31 March 2013, as of 31 December 2012 the coverage ratio stood at 131.83%. Commencing in 2013, KBank has reported capital ratio in accordance with Basel III Capital Requirement. As of 31 March 2013, KASIKORNBANK FINANCIAL CONGLOMERATE’s Capital Adequacy Ratio (CAR) was 15.79%, with a Tier-1 Capital ratio of 11.47%.

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...