สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX)เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเป็นสมาชิก

เพื่อเตรียมตัวสู่ AEC ในปี2558

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินทางท่องเที่ยว การค้าพาณิชยกรรม การศึกษาและวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อเตรียมรับการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ได้เปิดให้ผู้ประกอบการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเข้าเป็นสมาชิก ชี้ผลดีในการส่งเสริมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวงการเงินและยกระดับมาตรฐานบริการของไทยให้แข่งขันได้ก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรากฎหมายและอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนั้น บัดนี้พระราชบัญญัติรวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นได้มีผลบังคับใช้แล้ว

คุณชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งสมาคมขึ้นก็เพื่อต้องการสร้างความก้าวหน้ายั่งยืนแก่ธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Changer ) ของประเทศ พัฒนายกระดับบริการสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ประชาชนและชาวต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้อุ่นใจและเชื่อมั่นในการใช้บริการ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ คือ ได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วและก้าวทันความเคลื่อนไหวของโลกการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีกฎระเบียบใหม่ๆ สมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯซึ่งจดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสู่สากล เช่น คอร์สฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมรองรับการก้าวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข้อมูลการตรวจเช็คธนบัตรและอื่นๆ การให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น โอกาสของเออีซี มาถึงแล้ว ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัวในตลาดใหม่ที่ใหญ่ขึ้นจากเดิม 67 ล้านคน มาเป็น 600 ล้านคน และใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ามกลางการแข่งขันจากนานาประเทศที่เพิ่มมากขึ้น

สมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) มี 3 ประเภท คือ 1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ถูกต้องตามกฎหมาย 2.สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือสนใจที่จะทราบข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลธรรมดาผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือนิติบุคคลที่มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการของสมาคม มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ

ทางสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯวันนี้ได้ที่สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-238-1088 เว็บไซต์สมาคมฯ www.tafex.or.th หรือคุณรัตนา ชุติพธร ผู้จัดการสมาคม Email : rattanachu@gmail.com

v Srivarathanabul

พิมาดา วีร์ / Pimada V. Deputy-Editor editor@dooqo.com Call: 083 3345353 ----------------------------------- DooQo.com "LUXURY LIFESTYLE INVESTMENT" Dooqo.com เป็นสื่อไลฟ์สไตล์และการลงทุน ในเครือ Hi-Class Media Group

You may also like...