27 เม.ย. 56 – BBL กลุ่มอุตสาหกรรมที่เรามั่นใจ โดยทีมจัดการกองทุนบัวหลวง

มีคำถามในเวทีเสวนาวันนี้ ของ efinance ว่าเรามีมุมคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะลงทุน เพราะเหตุใด ได้ตอบไปว่า เรามีมุมมองระยะยาวเสมอ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราลงทุนนั้นจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่โดยภาพรวมแล้วเป็นธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวได้ต่อเนื่องหลายปี ซึ่งจะช่วยให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นไม่รุนแรงมากนัก

เรามี Strong conviction กับการลงทุนระยะยาวในหุ้น กลุ่มค้าปลีก Logistics มีมุมมองที่ดีต่อหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ประกันชีวิต โรงไฟฟ้า เพราะธุรกิจเหล่านี้ล้วนแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่เป็น Structural Change (เช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพฤติกรรมการบริโภค/การใช้ชีวิต ของประชากร) ซึ่งน่าจะมีแนวโน้มที่ต่อเนื่องในระยะยาว

ค้าปลีก

- การขยายตัวของสังคมเมืองออกไปยัง ตจว + อำนาจการใช้สอยของคน ตจว สูงขึ้น + แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเป็นแบบคนเมืองมากขึ้น จะทำให้เขาหันไปซื้อสินค้าจากร้านค้าแบบ Modern-Trade แทนร้านค้าปลีกดั้งเดิม

- Market Penetration ยังค่อนข้างต่ำ ตลาดยังมีโอกาสในการขยายตัวได้อีกมาก

 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ

- ภาคท่องเที่ยวไทยเติบโตดี อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวได้ต่อเนื่อง ค่อนข้างสูง

- สายการบินต้นทุนต่ำและรายได้ของคนเพิ่มขึ้น ทำให้คนจำนวนมากเข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้ง่ายขึ้น ทำให้เป็นโอกาสของสายการบินที่จะเปิดเส้นทางใหม่และเพิ่มความถี่ของแต่ละเส้นทางบิน

- แนวโน้มราคาน้ำมันไม่น่าจะเพิ่มขึ้นได้มาก เนื่องจาก Supply ของน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากการนำ Shale gas มาใช้ประโยชน์ ซึ่งแนวโน้มน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วัสดุก่อสร้าง

- ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนของโครงการภาครัฐ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งนอกจากผลโดยตรงแล้ว จะช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีการขยายตัวมากขึ้น และจะส่งผลดีต่อวัสดุก่อสร้าง

- ขยายไปหาลูกค้าอาเซียนได้พราะอัตราบริโภควัสดุฯ ต่ำกว่าไทย และเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจเติบโตสูง

ประกันชีวิต

- ขยายตัวต่อเนื่อง การขายประกันชีวิตใน ตจว จะเติบโตมากจากรายได้ และช่องทางขายที่มากขึ้น

- บริษัทประกันชีวิตพยายามกระตุ้นให้คนเห็นประโยชน์จากการทำประกัน ทั้งเป็นการออมทรัพย์และคุ้มครองชีวิต ซึ่งคาดหวังว่าสัดส่วนการทำประกันชีวิตของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 6-7%ของGDP จากปัจจุบัน 3.1% ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำหากเทียบกับต่างประเทศ

ผู้ผลิตไฟฟ้า/พลังงานหมุนเวียน ที่เน้น Green energy เพิ่มมากขึ้น

- ความต้องการใช้ไฟฟ้าในไทยขยายตัวต่อเนื่อง แต่ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นน้อยกว่า ในช่วงนี้ จึงต้องเร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งเป็นโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ผลิตโรงไฟฟ้า
- ไทยพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมากไป ควรจะต้องกระจายแหล่งพลังงานสำหรับผลิตไฟฟ้า รัฐบาลจึงน่าจะยังส่งเสริมธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภท Renewable energy ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนจากโครงการสูง เป็นโอกาสสำหรับบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า

You may also like...