บลจ.ธนชาต เล็งโอกาสการลงทุนในตลาดสหรัฐฯ

thanachart

เสนอขายกองทุนเปิด T-USChallenge2 หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี มีแรงส่งต่อเนื่องอีก 1-2 ปีข้างหน้า

 นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด  เผยมุมมองการลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ค่อนข้างผันผวน และอ่อนไหว จากปัญหาการเมือง และ ความกังวลเรื่องการลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE 3) ที่คาดว่าเริ่มต้นเดือนกันยายนนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ.ธนชาต แนะนักลงทุนกระจายความเสี่ยง โดยจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนในหุ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในไตรมาสสอง และคาดว่าจะมีแรงส่งให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องออกไปอีก 1-2 ปีข้างหน้า

 

นายบุญชัย กล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณฟื้นตัวเรื่อยมา จากปัจจัยที่ช่วยหนุนการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐฯ คือ การใช้จ่ายของภาคธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้น การส่งออกที่เพิ่มขึ้น ภาครัฐบาลมีการปรับเพิ่มภาษีในบางกลุ่ม และปรับลดค่าใช้จ่ายการคลังลง แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้อ่อนไหวกับความกังวลเรื่องนโยบายการคลังที่ตึงตัว ในขณะที่สามารถลดการขาดดุลงบประมาณและภาระหนี้ต่อ GDP ที่เคยเป็นความกังวลก่อนหน้า ซึ่งจะเป็นผลบวกในระยะยาว สอดคล้องตรงกับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard and Poor’s ที่ปรับ Outlook สหรัฐฯ ขึ้นเป็น Stable จาก Negative การจ้างงานเห็นสัญญาณที่มั่นคงมากขึ้น มีการจ้างงานมากกว่า 100,000 ตำแหน่งต่อเนื่องกัน 13 เดือน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ราคาบ้านเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยจำนองที่ยังไม่สูงเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องผู้บริโภคมีกำลังซื้อจะสนับสนุนวัฎจักรขาขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของสหรัฐฯ ต่อไป  สำหรับการลด / หยุด QE นั้น บลจ.ธนชาต มีมุมมองว่าการ ลด / หยุด QE ย่อมหมายถึงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับตลาดหุ้นและผลการประกอบการของบริษัทต่างๆ ในระยะยาว อีกทั้งการลด / หยุด QE ไม่ได้หมายถึงการเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน และเชื่อว่านโยบายการเงินก็ยังคงผ่อนคลายมากต่อไปจนกว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืนมากกว่าที่เป็นอยู่

 

บลจ. ธนชาต แนะนักลงทุนกระจายความเสี่ยง จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ บ้าง โดยในวันที่19-27 สิงหาคมนี้ บลจ. ธนชาต จะเสนอขายกองทุนเปิดธนชาตยูเอสชาเลนจ์ 2                   (T-USChallenge2) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ในส่วนของหุ้น เน้นลงทุนตรงในหุ้นของบริษัทสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง หรือมีศักยภาพในการเติบโตสูง ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีแหล่งรายได้กระจายทั่วโลกไม่กระจุกตัว หรือยังมีมูลค่าต่ำ เช่น General Electric Co., General Motor Co., Citigroup Inc. กองทุน T-USChallenge2 เป็นกองทุนลักษณะทาร์เก็ตฟันด์มีอายุประมาณ 18 เดือน หรือต่ำกว่า หากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 11.62 บาท ขึ้นไปเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้บรรลุผลตอบแทน 15% ภายในระยะเวลา 18 เดือน* ทั้งนี้กองทุนอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในระหว่างอายุกองทุน โดยจำนวนเงินในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวอาจมาจากกำไรจากการขาย หรือการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือเงินปันผล เป็นต้น

กองทุนเปิดธนชาตยูเอสชาเลนจ์ 2 (T-USChallenge2) เสนอขายครั้งเดียว (IPO) วันที่ 19-27 สิงหาคม 2556 ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)     ทุกสาขา โทร. 1770  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

 

คำเตือน

  • การกำหนดเป้าหมายอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นเพียงเป้าหมายที่เป็นเหตุให้มีการรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้หากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวม อาจไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
    • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
    • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
    • กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
    • ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและควรเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

 

***********************************************************************

ออกข่าวโดย :     กลุ่มสื่อสารองค์กร สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2613-6000 ต่อ 6456               

You may also like...