เปรียบเทียบประโยชน์ ระหว่าง กองทุน LTF และกองทุน RMF

vvis

กองทุน LTF และกองทุน RMF เป็นกองทุนที่ใครๆ ก็พากันเรียกว่า “แฝดคู่สวย ช่วยประหยัดภาษี” ซึ่งทั้งสองกองทุนนี้ มีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ใกล้เคียงกัน จึงก่อให้เกิดความสับสนในกลุ่มผู้ลงทุน ตารางด้านล่างนี้น่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจความแตกต่างระหว่างกองทุน LTF และกองทุน RMF ได้ดียิ่งขึ้น

Inv_KnowProduct_LTF_RMF_Compare_r3_c2

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน LTF และ RMF มีที่มาแตกต่างกัน สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รัฐบาลให้มานั้น จึงไม่นำมานับรวมกัน นั่นทำให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดถึง 1,000,000 บาทต่อปี จาก LTF 500,000 บาท และ RMF อีก 500,000 บาท เพียงแต่ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนให้ครบถ้วน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น

 

———

ที่มา: http://www.tsi-thailand.org

You may also like...